Czego szukasz?

Zarabiaj, pomagając innym Legalna praca w Niemczech od zaraz

Regulamin wypłacania bonusu jesienno – zimowego.

§1
Postanowienia ogólne 

Celem niniejszego dokumentu jest ustalenie jednolitych zasad przyznawania
i wypłacania, po spełnieniu warunków, o których mowa w niniejszym dokumencie, „Bonusu jesienno-zimowego”, stanowiącego dodatek do wynagrodzenia należnego z tytułu umowy zlecenia lub prowadzonej polskiej działalności gospodarczej, której przedmiotem jest świadczenie usług opieki i pomocy domowej za granicą (dalej: „Zasady”). 

§2
Zakres obowiązywania 

Zasady dotyczą, osób fizycznych, które:
a) w okresie od dnia 11 września 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. zawartą ze spółką Pflege Mit Herzen 24 umowę zlecenie lub umowę o współpracy na podstawie polskiej działalności gospodarczej, której przedmiotem jest świadczenie usług opieki i pomocy domowej za granicą ;
b) spełnią kryteria językowe umożliwiające zakwalifikowanie ich do grup językowych, zgodnie z parametrami ustalonymi przez Pflege Mit Herzen 24;
c) spełnią łącznie warunki opisane w §3 poniżej;
(dalej: „Uprawniony” lub łącznie „Uprawnieni”). 

§3
Zasady przyznawania „Bonusu jesienno-zimowego” 

1. Wysokość „Bonusu jesienno-zimowego” jest uzależniona od długości świadczenia usług opieki i pomocy domowej za granicą oraz daty powrotu do Polski Uprawnionych i wynosi:

a. 500 euro netto (słownie: pięćset euro) w przypadku, gdy świadczenie usług opieki i pomocy domowej w Niemczech rozpocznie się między 11 września a 20 września 2017 r. i potrwa nieprzerwanie do 16 stycznia 2018 r.;
b. 400 euro netto (słownie: czterysta euro) w przypadku, gdy świadczenie usług opieki i pomocy domowej w Niemczech rozpocznie się między 21 września a 20 października 2017 r. i potrwa nieprzerwanie do 16 stycznia 2018 r.;
c. 300 euro netto (słownie: trzysta euro) w przypadku, gdy świadczenie usług opieki i pomocy domowej w Niemczech rozpocznie się między 21 października a 20 listopada 2017 r. i potrwa nieprzerwanie do 16 stycznia 2018 r.;
d. 200 euro netto (słownie: dwieście euro) w przypadku, gdy świadczenie usług opieki i pomocy domowej w Niemczech rozpocznie się między 21 listopada a 20 grudnia 2017 r. i potrwa nieprzerwanie do 16 stycznia 2018 r.;
e. 100 euro netto (słownie: sto euro) w przypadku gdy świadczenie usług opieki i pomocy domowej w Niemczech rozpocznie się między 21 grudnia a 31 grudnia 2017 r. i potrwa nieprzerwanie przez okres 31 dni. 


2. Dodatkowym warunkiem otrzymania „Bonusu jesienno-zimowego”, mającym zastosowanie do przypadków opisanych w ust. 1 lit. a-d powyżej, jest nieprzerwane przebywanie na kontrakcie w okresie od 24 grudnia 2017 r. do 16 stycznia 2018 r. włącznie.

3. Do każdego z powyższych bonusów dodawana jest tzw. Premia świąteczno-noworoczna w wysokości 50 euro netto za pracę w następujące dni: 24.12.2017, 25.12.2017, 26.12.2017 oraz 01.01.2018, łącznie 200 euro netto. Premia jest należna osobom, które przebywają nieprzerwanie 31 dni świadcząc usługi opieki i pomocy domowej w Niemczech, w okresie, który zawiera wymienione daty.

4. Premia świąteczno-noworoczna w wysokości 200 euro netto, o której mowa w pkt. 3 jest naliczana niezależnie od premii dodatkowej „bonusu jesienno – zimowego”, również dla osób, które przepracują w ciągu 31 dni, w których zawierają się daty: 24.12.2017-26.12.2017 oraz 01.01.2018 włącznie. 

§4
Zasady wypłacania „Bonusu jesienno-zimowego” 

„Bonus jesienno-zimowy” zostanie wypłacony wraz z wynagrodzeniem należnym Uprawnionemu z tytułu umowy o świadczenie usług opieki i pomocy domowej za granicą, zawartej ze spółką Pflege Mit Herzen 24 zgodnie z warunkami określonymi w tej umowie, po spełnieniu warunków opisanych w §3, po zakończeniu świadczenia usług za granicą, jednak nie później niż do 30 kwietnia 2018 r.


§5
Postanowienia końcowe 

1. Zasady wchodzą w życie z dniem 11 września 2017 roku.
2. Spółka Pflege Mit Herzen 24 zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszych Zasad w każdym czasie, w szczególności do wcześniejszego zakończenia obowiązywania Zasad oraz wydłużenia okresu ich obowiązywania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

Powrót do góry
Zostań z nami w kontakcie Zamknij

Zostaw nam swój numer telefonu, oddzwonimy i odpowiemy na wszystkie pytania.